Kategorie

eMontaz.eu - Montaż wideodomofonu, domofonu, kontroli dostępu, alarmu

Regulamin zakupów

  1. Sklep Internetowy z produktami firmy ORNO www.orno-polska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www oraz mailowo pod adresem sklep@orno-polska.pl.
  2. Klienci  mają możliwość korzystania z Sklep.orno-polska.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklep.orno-polska.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Sklep.orno-polska.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z A&M dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których A&M jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklep.orno-polska.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a A&M, której przedmiotem są usługi świadczone przez A&M, na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklep.orno-polska.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sklep.orno-polska.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  5. Wszystkie produkty dostępne w Sklep.orno-polska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklep.orno-polska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
  7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Sklep.orno-polska.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Sklep.orno-polska.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.
  8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a A&M dotycząca zakupu danego produktu w Sklep.orno-polska.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklep.orno-polska.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
  9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklep.orno-polska.pl, A&M może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklep.orno-polska.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
   • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach A&M zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
   • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym A&M, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
   • Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Sprzedaż ratalna
  11. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można uzyskać pod adresem: sklep@alarmy.in. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w Sklep.orno-polska.pl w zakładce Wysyłka.

  12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklep.orno-polska.pl, A&M zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
  13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
   W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego: Limanowa ul. M.B.Bolesnej 18A. O możliwości odebrania zamówionego produktu A&M informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
  14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklep.orno-polska.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
   Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w Sklep.orno-polska.pl. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru ZRE. Dzięki numerowi ZRE rozpatrywanie zgłoszeń przez A&M odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru ZRE nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt A&M Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
  15. A&M odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres A&M podany w górnej części Regulaminu, na koszt A&M, po wcześniejszym nadaniu numeru ZRE zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru ZRE.
  17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że A&M niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez A&M albo A&M nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
  18. A&M rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni A&M nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
   W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi A&M W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
  19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
  20. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklep.orno-polska.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez A&M dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru ZRE takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu A&M wskazanego w art. 13, na swój koszt.
  21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Sklep.orno-polska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sklep.orno-polska.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
  22. Podane przez Klientów dane osobowe A&M zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Sklep.orno-polska.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklep.orno-polska.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez A&M w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sklep.orno-polska.pl.
  23. A&M może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklep.orno-polska.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez A&M, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklep.orno-polska.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  24. Klient  przy pierwszym logowaniu w Sklep.orno-polska.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z A&M
  25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
  26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez A&M w ramach Sklep.orno-polska.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

   ZAŁĄCZNIK nr 1
   Polityka Ochrony Prywatności

   1. A&M oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. A&M oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności A&M oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. A&M oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklep.orno-polska.pl.

   2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklep.orno-polska.pl jest:

   a.  A&M- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez A&M;
   b. Sklep oraz A&M- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

   3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, A&M udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Sklep.orno-polska.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

   4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością A&M oraz Sklepu w zakresie Sklep.orno-polska.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklep.orno-polska.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

   5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

   6. Klienci mogą przeglądać Sklep.orno-polska.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

   7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklep.orno-polska.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez A&M informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

   8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez A&M oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

   9. W przypadku uzyskania przez A&M lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Sklep.orno-polska.pl niezgodnie z Regulaminem  lub z obowiązującymi przepisami, A&M lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

   10. A&M oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy A&M lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez A&M lub Sklep danych osobowych innemu niż A&M lub Sklep administratorowi danych.

   11. A&M oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy A&M lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez A&M lub Sklep danych osobowych innemu niż A&M lub Sklep administratorowi danych.

   12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

   a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w sklep.orno-polska.pl produkty,
   b. niezwłocznie po wyborze przez naszego Klienta sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

   13. Dodatkowo, okazjonalnie, A&M za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklep.orno-polska.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

   14. A&M wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

   15. A&M stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklep.orno-polska.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklep.orno-polska.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


   ZAŁĄCZNIK nr 2
   W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
   Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

   Przesyłkę nadaj na adres:
   A&M Mateusz Dutka

   Pisarzowa 452

   34-654 Męcina

   UWAGA!
   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

   2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


   A&M Mateusz Dutka

   Pisarzowa 452

   34-654 Męcina
   sklep@ alarmy.in


   Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
   Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


   Imię i nazwisko....................................................................
   Adres...................................................................................
   Data.....................................................................................

    

   Sklep.orno-polska.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie orno-polska.pl , prowadzony przez A&M Mateusz Dutka (zwany dalej: A&M), Pisarzowa 452, 34-654 Męcina, pow. Limanowski, NIP: 737-206-24-55, REGON: 122580402, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@alarmy.in. 

-----------------------------------------
Informacje RODO
 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma A&M Mateusz Dutka, Pisarzowa 452 34-654 Męcina Nr NIP: 7372062455, nr Regon: 122580402, e-mail kontakt@aim1.eu, nr telefonu +48530190990, zwany dalej A&M lub Sprzedawcą.

Skąd mamy Twoje dane?

Wypełniłeś formularz kontaktowy na naszych stronach www, pozyskaliśmy je podczas dokonywania przez Ciebie zamówień/zakupów, albo obsługi reklamacyjnej.

W jak sposób możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych?

Prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@aim1.eu , albo pocztą na adres Inspektor Ochrony Danych A&M Pisarzowa 452 34-654 Męcina.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania następujących czynności:

 • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną

 • weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji w aplikacjach

 • obsługi składanych przez Ciebie zamówień

 • prawidłowej obsługi płatności

 • obsługi reklamacji w A&M

 • przesyłania zamówionych towarów

 • oceniania zakupionych produktów

 • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz

 • w celach związanych ze świadczeniem usług

 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu A&M, a w szczególności:

 • zapewnienie obsługi płatności
 • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
 • przydzielania do Twojego konta rabatów i / lub zniżek specjalnych
 • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
 • naliczania punktów zyskanych w programie partnerskim
 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zamówień
 • w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych
 • przeprowadzanie badań statystycznych
 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

 

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podczas rejestracji w systemach sprzedażowych wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i dostarczenia towaru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w sklepie.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z „RODO”. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

Jeżeli chcesz, możesz przesłać swój sprzeciw na adres kontakt@aim1.eu , albo pocztą na adres Inspektor Ochrony Danych A&M Pisarzowa 452 34-654 Męcina.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom wchodzącym w skład grupy Jablotech, firmom wystawiającym  certyfikaty (Jablotron, Sentry Company), firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty". W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na specyfikę działania rozproszonego systemu obsługi, dane mogą również być przetwarzane z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania naszych działań projektowych, sprzedażowych i marketingowych do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.

Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, i życzymy udanych zakupów w Orno-Polska.pl!